Texter till vårt onlinemöte

Till dig som leder mötet. (Coda har inga utvalda mötesledare. Vi samsas om rollen att öppna mötet på utsatt klockslag.) 

Hej och varmt välkomna till onlinemötet Sunda relationer som är en del av Co-Dependents Anonymous.
 
Mitt namn är ………. och jag är medberoende. Jag är även er mötesledare idag. 
 
Detta möte håller på i en timme. Mötet kommer att hållas på samma sätt som ett fysiskt möte. Och för att få bästa Face-to-Face upplevelse rekommenderar vi att ni väljer "Gallery view" i övre högra hörnet.
 
Vårt främsta syfte är att tillfriskna från vårt medberoende tillsammans. För allas trygghet ber vi er att hålla er kamera på. Om detta inte är möjligt så ber vi dig att skriva ett meddelande i chatten så vi vet varför din kamera är avstängd.
Vi ber er även att tysta er mikrofon genom att trycka på knappen i nedre vänstra hörnet när ni inte delar.
 
När ni vill dela sätter ni bara på er mikrofon.
 
Låt oss öppna detta möte med en stunds tystnad följt av CoDAs inledningsbön.

CoDAs inledningsbön
I kärlekens och sanningens anda, ber vi vår högre makt att vägleda oss när vi delar vår erfarenhet, vår styrka och vårt hopp med varandra. Vi öppnar våra hjärtan i visdomens ljus, kärlekens värme och acceptansens glädje.
 
Mötesledaren läser ingressen
 
Ingressen
Co-Dependents Anonymous är en gemenskap av män och kvinnor vars övergripande syfte är att utveckla sunda relationer.
 
Det enda villkoret för ett medlemskap är en önskan om sunda och kärleksfulla relationer. Vi samlas för att stödja och dela med varandra för att upptäcka och lära oss älska oss själva.
 
Att leva i programmet tillåter var och en av oss att successivt bli mer ärliga mot oss själva och våra personliga historier och våra beteenden som medberoende.
 
Vi förlitar oss på de 12 stegen och 12 traditionerna för kunskap och visdom. De är vårt programs principer som vägleder oss till ärliga och uppfyllande relationer med oss själva och andra. I CoDA lär vi oss att bygga en bro till en högre makt så som vi själva förstår den och tillåter andra samma privilegium.
 
Denna förnyelse process är en gåva av helande för oss. Genom aktivt arbete i programmet kan var och en av oss uppleva en ny lycka, acceptans och sinnesro i våra liv.Vi vill välkomna dig som är ny och är du på ditt första andra eller tredje CoDA möte ber vi dig att presentera dig genom att säga ditt förnamn.
 
Mötesledaren läser välkomsttexten
 
CoDAs välkomnsttext
 
Vi välkomnar dig till Co-Dependents Anonymous, ett program för tillfrisknande från medberoende, där var och en av oss kan dela våra erfarenheter, styrka och hopp i våra försök att finna frihet där det tidigare har varit slaveri och ro där det varit tumult i våra relationer med andra och oss själva.
 
De flesta av oss har sökt vägar att övervinna de dilemman som funnits i våra relationer och i vår barndom. Många av oss växte upp i familjer där beroende existerade – några av oss gjorde det inte. Hur som helst har vi i båda fallen upptäckt att medberoende är ett djupt rotat tvångsmässigt beteende i våra respektive liv och att det uppstår ibland i måttligt dysfunktionella – och ibland i extremt dysfunktionella familjesystem.

Var och en av oss har på vårt eget sätt upplevt det smärtsamma traumat av tomhet i vår barndom och i relationer genom livet. Vi har försökt att använda andra – våra partners, vänner och till och med våra barn – som vår enda källa till identitet, värde och välmående, och som ett sätt att inom oss försöka återupprätta våra känslomässiga förluster från vår barndom. Våra berättelser kan innefatta andra kraftfulla beroenden som vi tidvis använt för att klara av vårt medberoende.
 
Vi har alla lärt oss att överleva livet, men i CoDA lär vi oss att leva livet. Genom att tillämpa de 12 stegen och CoDAs principer i vårt dagliga liv och relationer- både tidigare och nuvarande - så kan vi uppleva en ny frihet från våra självförgörande livsstilar. Detta är en personlig utvecklingsprocess. Var och en av oss utvecklas i vår egen takt och kommer att fortsätta att göra det så länge vi förblir öppna för Guds vilja med oss på en daglig basis. Våra delningar är vår metod till identifikation och hjälper oss att lossa de emotionella band från vårt förflutna och den tvångsmässiga kontrollen av nuet.
 
Oavsett hur traumatiskt ditt förflutna – eller hur förtvivlat nuet verkar vara, finns det hopp för en ny dag i Co-Dependents Anonymous program. Du behöver inte längre förlita dig på andra som en kraft starkare än du själv. Må du i stället finna en ny styrka inom dig för att bli det Gud avsåg – Värdefull och Fri.
 

 
CoDAs 12 steg är den andliga grunden för vårt tillfriskande, kan någon frivillig läsa CoDAs 12 steg för oss.

 1. Vi erkände att vi var maktlösa över andra - att våra liv hade blivit ohanterliga.
 2. Kom till tro att en Kraft större än oss själva kunde återge oss vårt förstånd.
 3. Tog ett beslut att lämna över vår vilja och våra liv i Guds omsorg, sådan vi förstod Gud.
 4. Gjorde en prövande och orädd moralisk inventering av oss själva.
 5. Medgav för Gud, till oss själva och till en annan människa, våra fels exakta innebörd.
 6. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.
 7. Ödmjukt bad vi Gud att avlägsna våra brister.
 8. Gjorde en lista över alla de personer vi skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.
 9. Gottgjorde personligen dessa människor, varhelst det var möjligt, förutom då detta skulle skada dem eller andra.
 10. Fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.
 11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi förstod Gud, varvid vi bad om kunskap om Guds vilja för oss och kraft att genomföra den.
 12. När vi hade haft ett andligt uppvaknande som ett resultat av dessa steg, försökte vi föra detta budskap vidare till andra som fortfarande lider och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

 
CoDAs 12 traditioner är de andliga principer som vår gemenskap vilar på, kan någon frivillig vara vänlig att läsa dessa för oss.

 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom CoDA.
 2. För vårt gruppsyfte finns endast en högsta auktoritet – en älskande högre makt, såsom denne kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare – de styr inte.
 3. Det enda villkoret för medlemskap i CoDA är en önskan att få sunda och kärleksfulla relationer.
 4. Varje grupp förblir oberoende utom i angelägenheter som påverkar andra grupper eller CoDA i sin helhet.
 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra sitt budskap vidare till andra medberoende som fortfarande lider.
 6. En CoDA -grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna CoDA:s namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag för att inte problem med pengar, egendom och prestige avleder oss från vårt primära andliga mål.
 7. En CoDA -grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.
 8. CoDA bör alltid förbli icke-professionellt, men våra servicekontor kan anställa särskild personal för särskilda uppgifter.
 9. CoDA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda serviceråd eller kommittéer för service, direkt ansvariga inför dem de tjänar.
 10. CoDA har ingen åsikt om yttre ärenden, alltså bör CoDA:s namn aldrig bli indraget i offentliga tvister.
 11. Vår policy för PR är baserad på dragningskraft snarare än på propagerande. Vi upprätthåller personlig anonymitet i förhållande till press, radio, TV och film.
 12. Anonymitet är den andliga grunden för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta principer före personligheter.


Medberoendets mönster och karaktärsdrag, kan någon frivillig vara vänlig att läsa dessa för oss.

Dessa mönster och karaktärsdrag erbjuds som verktyg för stöd i min självutvärdering. De kan i synnerhet vara hjälpsamma för nykomlingar.

Förnekelsemönster:

 • Jag har svårighet att identifiera det jag känner
 • Jag förminskar, ändrar eller förnekar hur jag verkligen känner
 • Jag upplever mig själv som totalt osjälvisk och hängiven andras välmående
   
Mönster av låg självkänsla:
 • Jag har svårigheter att ta beslut
 • Jag dömer ut allt jag tänker, säger eller gör som i grova drag aldrig ”tillräckligt bra”
 • Jag blir besvärad av att ta emot erkännande och beröm eller gåvor
 • Jag begär inte av andra att tillgodose mina behov eller önskningar
 • Jag värderar andras godkännande av mina tankar, känslor och beteende framför mitt eget
 • Jag upplever mig inte som en älskvärd eller betydelsefull person
Eftergivenhetsmönster:
 • Jag äventyrar mina egna värderingar och integritet för att undvika avvisande eller andras ilska
 • Jag är väldigt känslig inför hur andra känner sig och jag känner detsamma
 • Jag är extremt lojal, håller mig kvar i skadliga situationer för länge
 • Jag värderar andras åsikter och känslor mer än mina egna och är rädd för att uttrycka mina egna åsikter och känslor som skiljer sig åt från deras
 • Jag åsidosätter mina egna intressen och hobbys för att göra det andra vill
 • Jag nöjer mig med sex när jag vill ha kärlek
Kontrollmönster:
 • Jag tror att de flesta andra människor är oförmögna att ta hand om sig själva
 • Jag försöker övertyga andra i vad de ”borde” tänka och hur de ”verkligen” känner
 • Jag blir förbittrad när andra inte låter mig hjälpa dem
 • Jag erbjuder frikostigt andra råd och vägledning utan att jag har blivit tillfrågad
 • Jag överöser de jag bryr mig om med gåvor och tjänster
 • Jag använder sex för att få gillande och för att bli accepterad
 • Jag behöver vara ”behövd” för att kunna ha en relation till andra

Undvikandemönster:

 • Jag bjuder in andra att avvisa, skambelägga eller uttrycka ilska gentemot mig. 
 • Jag dömer hårt vad andra tänker, säger eller gör. 
 • Jag undviker fysisk, känslomässig eller sexuell närhet för att upprätthålla en distans. 
 • Jag tillåter beroenden av människor, platser och saker att distansera mig från att uppnå närhet i relationer. 
 • Jag använder indirekt och otydlig kommunikation för att undvika konflikt eller konfrontation. 
 • Jag försvagar min förmåga att ha sunda relationer genom att avstå från att använda verktygen för tillfrisknande. 
 Formatet på det här mötet är ett …
1:a (månd.onsd.torsd.lörd.) i månaden,Traditionsmöte
2:a (månd.onsd.torsd.lörd.) i månaden, Stegmöte
3:e (månd.onsd.torsd.lörd.) i månaden, Temamöte
4:e ( månd.) i månaden, Praktiskt möte, hålls 15 min i början av mötet sedan fria delningar.
4:e (onsd.torsd.) i månaden, Temamöte
4:e (lörd.) i månaden, Talarmöte,hålls i 20 min i början av mötet sedan fria delningar.
5:e (månd.onsd.torsd.lörd.)i månaden,Temamöte.

Traditionsmöte
Vi läser om månadens tradition (månad 1 tradition 1, månad 2 tradition 2 osv)

Stegmöte
Vi inleder mötet med att läsa stegbönen och ev en text om dagens steg eller(månad 1 steg 1, månad 2 steg 2 osv)
Därefter delar vi om steget, Det går även bra att dela om något utöver dagens steg som ligger särskilt varmt om hjärtat.
 
Steg bön (fins i dokumentet Step 1-12 prayer)
Steg text från CoDAs bok

Temamöte
Är det någon som har förslag på ett tema för dagen…
Ta emot förslag på Tema, 2-3 st.
Det går även bra att dela om något utöver dagens tema som ligger särskilt varmt om hjärtat.
 
Praktisktmöte (bara på måndagsmötet)
1.    Val av ordförande
2.    Val av sekreterare (Den som skrivit protokollet laddar upp det i Facebook gruppen)
3.    Presentationsrunda, alla pressentera sig med sitt namn
4.    Genomgång av föregående protokoll
5.    Rapport från Hemsideansvarig
6.    Rapport från Kassör
7.    Rapport från Sponsoransvarig
8.    Rapport från Nykomlingsansvarig
8.    Hälso-check:
Hur mår gruppen?
Hur många gör stegen?
Hur många sponsorer har vi?
Hur fungerar det med service?
9.    Övriga frågor
10.  Mötet avslutas

Talarmöte (bara på lördagsmötet)
Finns det en föranmäld talare här idag? Vi välkomnar...som dagens talare. Talaren inleder med att berätta sin
life-story under 20 min, hur det var, vad som hände, och hur det är nu. Därefter är det fria delningar. 
Finns det inte någon talare ändrar mötet form och blir ett temamöte.
Talaren berättar sin life-story. Nu är det dags att dela vår erfarenhet, vår styrka och vårt hopp. Det är fria delningar. Vi pratar i jag-form och kommenterar inte varandras delningar. Vi tar ansvar för våra egna liv, snarare än att ge råd till andra.
Vi kommer att dela upp tiden mellan oss.

(Dela tiden på antal deltagare, kom ihåg att vi ska avsluta delningarna 19.55)
Var snäll att håll din delning till max ... minuter så vi alla hinner dela. Håll själv reda på din tid.  När ni vill dela sätter ni på er mikrofon. Vi ber er att tysta er mikrofon genom att trycka på knappen i nedre vänstra hörnet när ni inte delar.

(Mötesledaren stänger av Shared Screen)


 
5 minuter innan utsatt sluttid.
Det var tyvärr all tid vi hade idag.
Ni kan nu alla sätta på era mikrofoner igen.

Fick du inte dela eller behöver mer tid tala med någon som har tid efter mötet.
 
Finns det några CoDA relaterade meddelanden till gruppen?
 
Ni som inte presenterat er med förnamn via delning eller meddelande får gärna göra det nu.

Vi har en hemlig Facebooksida, vill du vara med i den så meddelar du detta. (Du behöver bli vän på Facebook med en gruppmedlem så kan hen lägga till dig.)
 


Har vi någon nykomlingsansvarig på plats?
 
CoDAs 12 steg gör man tillsammans med en sponsor. Har vi några tillgängliga sponsorer på plats här idag?
Om inte har vi sponsoransvarig på plats?
 
Finns det någon som kan stanna kvar efteråt och välkomna vår nykomlingar och svara på frågor såsom sponsorskap?
(Om det saknas ansvariga på plats)
 
Låt mig påminna er om vår 7e tradition, att vi är självförsörjande genom egna bidrag. Dessa skall täcka mötesrummet och hemsidans drift. Vi ber er att lämna era bidrag via Swisch på  076 - 40 34 615  eller sätta in på vårt konto, information om detta finner ni under fliken 7e traditionen här på hemsidan.
 
Jag vill tacka er som deltog och gjorde detta möte möjligt med en varm applåd.
 
Vi avslutar mötet med sinnesrobönen i vi-form.

GUD
GE OSS SINNESRO
ATT ACCEPTERA DET VI INTE KAN FÖRÄNDRA
MOD ATT FÖRÄNDRA DET VI KAN
OCH FÖRSTÅND ATT INSE SKILLNADEN

CoDA relaterade nerladdningsbara dokument
 

This documents may not be reprinted or republished without the express written consent of Co-Dependents Anonymous, Inc. This document may be reprinted from the website www.coda.org (CoDA)
for use by members of the CoDA Fellowship.